Olet sivun alussa

Käyttö- ja tilausehdot

Näitä verkkopalveluiden Käyttöehtoja sovelletaan Ampparit.comin (Alma Media Suomi Oy) (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä Käyttöehdoissa kaikkia Ampparit-uutispalvelun tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia ovat mm. markkinapaikat, uutispalvelut sekä ammattijulkaisut samoin kuin muut Palveluntarjoajan kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä Palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Ampparit-uutispalvelun ylläpitämiin Palveluihin, jollei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Näitä verkkopalveluiden Käyttöehtoja sovelletaan Ampparit-uutispalvelun (jäljempänä Palveluntarjoaja) ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä Käyttöehdoissa kaikkia Ampparit-uutispalvelun tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia ovat mm. markkinapaikat, uutispalvelut sekä ammattijulkaisut samoin kuin muut Palveluntarjoajan kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä Palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Ampparit-uutispalvelun ylläpitämiin Palveluihin, jollei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot itseään sitoviksipäästäkseen käyttämään Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa näiden Käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun käyttöön ja että hän on oikeustoimikelpoinen.

1. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelut voivat olla Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Tämä ilmenee aina kunkin Palvelun yhteydessä erikseen.

Silloin, kun Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun Käyttöehdot ja mahdolliset Palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi. Palveluntarjoaja voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä.

Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää Palvelun sivuja tai on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on vahvistanut rekisteröitymisen. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai sellaisia käyttäen rekisteröityminen on kielletty ja Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään Palveluun. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Palveluntarjoajalla on oikeus ratkaista, keitä Palvelun Käyttäjiä pidetään yksityishenkilöinä ja mitä jätettyjä ilmoituksia yksityisinä ilmoituksina.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen Palveluun. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Koska Palvelu on mainosrahoitteinen palvelu, on sen jatkumisen edellytyksenä mainospohjainen viestintä. Lisäksi Palvelun olennaisena osana on Käyttäjälle lähetettävä sähköinen markkinointiviestintä. Käyttäjälle voidaan siten esittää kaupallista viestintää ja tietoa Palvelusta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, Palvelun päättymisestä, sen uusimisesta sekä Palveluun läheisesti liittyvistä muista palvelutuotteista itse Palvelun sivustossa ja sähköpostissa taikka muuten. Rekisteröinnin yhteydessä Käyttäjällä on mahdollisuus valita, haluaako hän vastaanottaa sähköistä suoramarkkinointia myös Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneilta.

2. Palvelun sisältö ja vastuu palvelusta

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen ja muun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta saatavilla olevien sisältöjen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta eikä Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa Palvelussa esitettävien kirjoitusten sisältöä osittain tai kokonaan.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä sekä käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista. Palveluntarjoaja ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän Palveluun pääsee Palveluntarjoajan Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta Palvelusta. Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden ja palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa käytössä olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa palstoilla esitettävien kirjoitusten sisältöä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa jätettyjen ilmoitusten otsikointia sekä oikeus olla julkaisematta kuvia, jotka ovat sen käsityksen mukaan asiaankuulumattomia tai epäasiallisia. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Palveluntarjoaja vastaa vain itse Palveluun tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja vastaa vain itse tuottamistaan Palvelusta annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palveluntarjoajan Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muun kaltaisiksi Palveluntarjoajaa tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Palveluntarjoajaa tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

Palvelussa voi olla osioita, joiden toimittamiseen osallistuu kolmas osapuoli kuten Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Käyttäjän tulee huomioida ennen Palvelun käyttöä, että Palvelussa palautuvia tietoja ei saa käyttää millään tavalla lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa. Palvelun palauttamia tietoja on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti kuluttajien ajoneuvokaupan yhteydessä varmistamaan kaupan luotettavuutta ajoneuvotietojen tai omistajan osalta esimerkiksi selvittämällä, että myyjä omistaa ajoneuvon. Muiden hyväksyttyjen käyttötarkoitusten on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Palvelua käyttäessään Käyttäjä sitoutuu noudattamaan edellä mainittuja ehtoja.

3. Palvelun käytettävyys

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajaa, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

4. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai muilla palveluntarjoajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot jatkaessaan Palvelun käyttöä.

5. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus Palvelun käytöstä astuu voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja vastaanottaessaan näin Palveluntarjoajalta Palvelun käyttöoikeuden.

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen ja Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Näissä Käyttöehdoissa Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja henkilökohtainen oikeus, jonka Palveluntarjoaja voi milloin tahansa peruuttaa. Palveluntarjoajalla on myös oikeus kieltää Käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Palveluntarjoajan Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Mikäli Käyttäjä käyttää jotakin Palveluntarjoajan tarjoamaa maksullista Palvelua, tulee hänen suorittaa Palvelun yhteydessä ilmoitettu hinta. Maksullisella Palvelulla tai sen kautta hankituilla tuotteilla tai palveluilla ei ole peruutusoikeutta sen jälkeen, kun tilauksen toimittaminen on käyttäjän tilauksen ja sen yhteydessä antaman suostumuksen perusteella kokonaan suoritettu tai sähköisesti aloitettu. Käyttäjää informoidaan tilauksen yhteydessä kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisella ilmoituksella peruutusoikeuden puuttumisesta.

Käyttäjällä on oikeus asettaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle. Yksittäisen sivun linkittäminen kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa tai tietokannan tuottamiseksi on kielletty siinäkin tapauksessa, että se tapahtuu robottihaun avulla, ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta, ilman Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa sen käyttöön liittymätöntä muuta mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen palvelussa myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat tai palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan. Käyttäjä tiedostaa, että myyntitarjous, jonka hän asettaa myytävälle tai vuokrattavalle kohteellensa, on aina sitova.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

6. Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa Palveluntarjoajalle oikeuden julkaista Palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta. Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa, näiden Käyttöehtojen vastaista tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Palveluntarjoajalle julkaistavaksi. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista Käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa. Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista. Palveluntarjoaja ei sitoudu säilyttämään Käyttäjän Palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

Käyttäjän Palveluun lataama aineisto säilytetään vain Palvelussa ilmoitetun ajan. Palveluntarjoaja on oikeutettu tuhoamaan Palveluun jätetyn aineiston kohtuullisen ajan kuluttua tai mainitun ajan kuluessa ilmoitetun ajan päätyttyä. Ilmoittaessaan kohteen Palveluun, sitoutuu Käyttäjä kuvaamaan sen riittävän laajasti ja totuudenmukaisesti. Käyttäjällä tulee olla oikeus myydä Palveluun ilmoittamansa kohteet. Vastuu myytävästä kohteesta ja sen myyntioikeudesta on Käyttäjällä. Piraattituotteiden tai tuoteväärennösten myyminen Palvelussa on kiellettyä. Käyttäjän Palvelussa ilmoittama kiinteähintainen kohde ei saa olla yhtäaikaisesti myynnissä huutokaupassa.

Kaupanteko Palvelussa tapahtuu käyttäjien kesken eikä Palveluntarjoaja ole Palvelussa tapahtuvassa kaupankäynnissä osapuolena siinäkään tapauksessa, että Palveluntarjoaja on saanut palkkion kaupankäynnin edistämisestä. Käyttäjät sopivat erikseen kaupankäynnin ehdot ja niiden toteutumisen vastuu on kaupantekoon osallistuvilla käyttäjillä. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamaansa materiaaliin liittyvistä riitaisuuksista. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Käyttäjä on Palvelussa tuonut saataville. Ilmoitukset ja niissä näkyvät tiedot ovat julkisia ja näkyvät hakukoneiden (kuten Google) hakutuloksissa.

7. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Saatuaan Palveluntarjoajan kuittauksen ilmoituksestaan Käyttäjän vastuu Palvelun käytöstä lakkaa kyseisten tunnusten osalta.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana. Palveluntarjoajalla on oikeus periä Käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

8. Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä kunkin Palvelun yhteydessä olevassa tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan rekisteriin. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla. Käyttäjällä on oikeus kieltää sähköpostiviestit viestin lopusta löytyvän linkin kautta. Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja tietosuojaselosteen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjän henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä tietoja kaupanteon yhteydessä, esimerkiksi kohteen myyjälle tiedon ostajasta ja ostajalle tiedon myyjästä.

9. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

11. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista. Käyttäjällä on velvollisuus Palveluntarjoajan pyynnöstä palauttaa sellaiset varat, jotka Käyttäjä on saanut tilillensä virheestä johtuen tai muutoin oikeudettomasti.

12. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

13. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

14. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle.

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen, näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

15. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

16. Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, mahdollisiin Palvelukohtaisiin ehtoihin ja/tai erityisehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

17. Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä paremman käyttökokemuksen takaamiseksi. Käyttämällä Palvelua, Käyttäjä hyväksyy evästeiden tallentamisen Käyttäjän laitteelle. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen Käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Käyttäjän antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa.

18. Muuta

Palveluntarjoaja avustaa tarvittaessa poliisia ja muita viranomaisia mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla näille tarvittaessa yksittäisen ilmoituksen jättäneen Käyttäjän tiedot siltä osin kuin ne ovat Palveluntarjoajan tiedossa.

Tilausehdot

Yleistä

Näitä tilausehtoja (jäljempänä Tilausehdot) sovelletaan Palveluntarjoajan digitaalisten tuotteiden tilauksiin. Digitaalisilla tuotteilla tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa Palveluntarjoajan verkossa käytettäviä digituotteita (jäljempänä Digituotteet).

Digituotteiden tilauksiin sovelletaan soveltuvin osin myös Palveluntarjoajan yleisiä verkkopalveluiden käyttöehtoja. Ellei erikseen toisin mainita, yleisten verkkopalveluiden Käyttöehtojen määritelmillä on näissä Tilausehdoissa sama merkitys. Käyttäjällä tarkoitetaan näissä Tilausehdoissa tilauksen tehnyttä henkilöä. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa lupa käyttää Digituotetta ja että hän on oikeustoimikelpoinen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Tilausehtoja. Tekemällä tilauksen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä tilausehtoja sekä yleisiä Palveluntarjoajan verkkopalveluiden Käyttöehtoja soveltuvin osin.

Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

Palvelu voi pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita. Tietyt osat maksullisista Palveluista voidaan laskuttaa yritysasiakkailta. Muutoin yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat maksavat maksulliset Palvelut tilaushetkellä Palvelun kulloinkin mahdollistamilla tavoilla kuten esim. kortti- tai verkkopankkimaksulla. Korttimaksuissa maksu veloitetaan kerran ja heti maksukortilta.

Jollei muutoin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet sekä maksullisiin Palveluihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä Palvelussa.

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Palveluiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa Palvelun tuotanto-, hankinta- tai muut kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai Palvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti. Mikäli Käyttäjä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

Palveluiden internet-sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina, sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa. Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei muuta ole ilmoitettu.

Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli Palvelun erityisehdoissa ei ole muutoin sovittu. Siltä osin kuin Palveluissa on kyse kuluttajansuojalain alaisista hyödykkeistä ja/tai palveluksista, Palvelun maksulliset osat ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Palvelun toimittaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja käyttäessään Palvelun maksullisia osia kuluttaja saa kuluttajansuojalain mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa maksullisen Palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

Palveluntarjoaja voi pyytää maksullisia Palveluja käyttävältä Käyttäjältä vakuuksia, jotka Käyttäjän tulee toimittaa Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa maksullisia Palveluita käyttävältä Käyttäjältä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. Palveluntarjoajalla on oikeus edellyttää henkilötunnuksen antamista sellaisilta kuluttaja-asiakkailta ja y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla tai tilittämällä ennakkomaksun sijaan.

Palveluntarjoajan lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta.

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Voit myös käyttää eri mobiilimaksamisen tapoja sekä mobiili- ja sms-maksua. Mobiili- ja sms-maksuissa palveluveloitus näkyy käyttäjän puhelinlaskulla. Palveluntarjoajana toimii tällöin Gameleo Oy (y-tunnus). Maksuvaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain ja niistä kerrotaan tarkemmin maksun yhteydessä.

Tukiasioissa ota yhteys palautelomakkeella ylläpitoon. Palvelulla ei ole peruutusoikeutta.

Tilausvaihtoehdot ja tilauksen kesto: Ampparit Hakuvahti

Jäljempänä olevat ehdot koskevat Ampparit Hakuvahdin tilauksia. Digituotteen erittely ja tilauksen kesto ilmoitetaan aina tilauksen yhteydessä.

Digituotteen tilaus alkaa heti. Tilaus on voimassa tilausmuodon mukaisesti. Digituotteen tilaus on voimassa niin kauan, kunnes Käyttäjä irtisanoo tilauksen.

Digitilauksen peruuttaminen ja irtisanominen

Peruuttamisoikeus ei koske Digituotetta, kun Käyttäjä on tilauksen yhteydessä luopunut peruuttamisoikeudestaan ja ottanut Digituotteen käyttöön. Peruuttamisoikeuden puuttumisesta ilmoitetaan Käyttäjälle ennen tilauksen tekemistä.

Tilauksen voi irtisanoa Digituotteen käyttöliittymässä tai ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun ennen uuden tilausjakson alkua. Irtisanomisilmoitus päättää tilauksen voimassaolevan tilausjakson loppuun. Jos tilausjakso tai sen maksueriä on maksettu ennen irtisanomista, tilaus päätetään maksetun jakson loppuun.

Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen maksamaan tilauksensa tilauksen yhteydessä. Luottokortilla maksettavissa jatkuvissa tilauksissa korttia veloitetaan aina uuden tilauskauden alkaessa. Tilauskausi on 1 kuukausi maksupäivästä. Käyttäjä voi tarkistaa oman tilauskautensa Digipalvelun käyttöliittymässä.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Digituotteeseen, mikäli Käyttäjän maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa tilauskauden päätyttyä.

Maksunvälityspalvelu

Palveluntarjoajan Digituotteessa käytetään PayPalin maksunvälityspalvelua. Kaikki PayPalin maksutapahtumat tehdään käyttämällä salattua SSL-yhteyttä. Käyttäjä voi maksaa yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla kuten Visa-, Visa Electron-, MasterCard- tai EuroCard-korteilla. Jatkuvissa tilauksissa Käyttäjä voi myös tallentaa PayPal-tilillensä korttitiedot toistuvia veloituksia varten. Korttitiedot tallennetaan salattuina PayPalin tietokantaan. Lisätietoja: https://www.paypal.com

Tilausvahvistus

Käyttäjä saa tilausvahvistuksen tilauksen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen Digituotteen tilauksen tehtyään.

Tilausehtojen ja hintojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä tilausehtoja. Jos muutostarve johtuu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä tai muutos ei oleellisesti vaikuta Käyttäjän oikeuksiin tai velvollisuuksiin, Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta julkaisemalla päivitetyt ehdot Digituotteen sivuilla. Päivitetyt ehdot tulevat voimaan, kun ne on julkaistu sivuilla.

Jos muutostarve sen sijaan ei johdu lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä tai se lisää oleellisesti Käyttäjän oikeuksia tai velvollisuuksia, Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta Käyttäjälle etukäteen Digituotteen välityksellä tai sähköpostitse. Muutos tulee voimaan ilmoituksen mukaisesti, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus on lähetetty Käyttäjälle. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle yhden kuukauden kuluessa muutosviestin lähettämisestä, mikäli hän ei sitoudu päivitettyihin ehtoihin. Käyttäjän tulkitaan sitoutuvan päivitettyjen ehtojen noudattamiseen, kun hän on saanut tiedon muutoksesta ja muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa Digituotteen käyttöä. Mikäli Käyttäjä ei halua sitoutua päivitettyihin ehtoihin, on kummallakin osapuolella oikeus irtisanoa näiden tilausehtojen mukainen sopimus.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Digipalvelun hinnoittelua. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle mahdollisista hinnanmuutoksista vähintään yhtä kuukautta etukäteen. Käyttäjä voi jatkaa tilausta hyväksymällä hinnanmuutoksen päivittämällä tilaustaan Digituotteen käyttöliittymässä. Jos Käyttäjä ei hyväksy hinnanmuutosta, on Palveluntarjoajalla oikeus sulkea Digituote Käyttäjältä maksetun tilauskauden päätyttyä.

Maksuehdot päivitetty 15.6.2021.

Tilausehtojen maksunvälittäjää koskeva teksti päivitetty 17.1.2022.

Tutustu myös: Tietosuojakäytäntöömme